Wuwejův zápisník

Mary D. Molton, Lucy A. Sikes: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium

07.02.2016 00:01, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka Matka, Hetéra, Amazonka, MédiumAutorky rozpracovávají model ženských archetypů, který vytvořila Toni Wolffová, psychoanalytička, Jungova partnerka a dle vlastní typologie jeho Hetéra. V tomto modelu figurují čtyři archetypy (Matka, Hetéra, Amazonka, Médium), umístěné na dvou osách (osobní a neosobní vztahová rovina). Matka a Hetéra mají vztahy k vnějšku osobní, Amazonka a Médium neosobní.

Model říká, že každá žena má jeden archetyp primární, silný a určující (například Matka). Dva sousední jsou jí pak částečně dostupné (v našem příkladu Amazonka a Médium), protilehlý je pak dostupný obtížně (Hetéra). Životním úkolem, cestou osobního růstu, je pak akceptovat a osvojit si všechny archetypy.

Význam archetypu Matky je celkem jasný:

MATKA, pro účely této studie, označuje individuální ženu, jejíž identita je v prvé řadě vyjadřována vlastnostmi její role. Může mít imponující profesní dráhu a silné manželství; může mít mnoho dětí, nebo žádné. Její děti se mohou snadno přenést do dospělosti a profese, nebo mohou uvíznout v dětské závislosti ještě daleko za hraniccemi přirozeného procesu zrání. Bez ohledu na to typ MATKY je stále patrný v pečující roli, což je jeho primární sebevyjádření. Kdekoli je MATKA, tam je také nezbytný objekt péče, DÍTĚ, ve formě chráněnce, svěřence, pacienta, žáka nebo dokonce instituce. A její ego se v prvé řadě stará o blaho těch, kteří byli svěřeni do její péče. Její energie je instinktivní, zahrnující, obklopující a pečující. (...)
Být primárně angažována v MATEŘSKÉ roli znamená, že starosti dětí (svěřenců, chráněnců atd.) přehlušují všechny ostatní životní vztahy, dokonce i vztah ženy k sobě samé.
“ (Str. 50)

Pokud jde o Hetéru, nejde zdaleka jen o sexualitu, ostatně i původní hetéry byly především společnice.

Pro současnou HETÉRU je první prioritou jejího světa kvalita vztahu s milencem. Ať vědomě nebo nevědomě, její prvořadý cíl a orientace vlastního já spočívají v oblasti osobních vztahů s partnerem. Tato osobní dynamika rovněž platí pro MATKU, avšak pozornost MATKY směřuje v první řadě, samozřejmě, k jejím dětem nebo svěřencům. (...)
Ať už se společnost dívá, nebo nedívá, na HETÉRU jakkoli, faktem zůstává, že může být ze své vlastní povahy pečujícím prvkem v mužském světě, jenž velmi často a zřetelně chybí, prvkem intenzivní, tvořivé, vztahové i radostné sexuální, duchovní a intelektuální komunikace.
“ (Str. 95)

Amazonka jako odvěká bojovnice v mužském světě symbolizuje sebeprosazení, emancipaci a vlastní cíle:

Vždy ztělesňovaly tu část ženství, která stojí nezávisle na mužích, přesto se rovněž vyznačuje mužským duchem dobrodružství, odvahy a dobývání. AMAZONKA je nezdolná, racionální, konkrétní v podrobnostech a neúnavná při dosahování vlastních cílů. Mýty o ní se v západní kultuře během staletí měnily. Přesto si stále udržuje tyto základní psychologické vlasntosti, zatímco se z říše mytologické rozvinula do konkrétního typu historicky rozpoznatelné ženy. Vždy se odvažuje poněkud překročit normy své kultury, přesto je skvěle přizpůsobena oblasti veřejného života, kde je její přínos mnohostranný. Její energie a houževnatost jsou nepřehlédnutelné.“ (str. 197)

A konečně Médium, to je označení pro přístup k Vesmíru, napojení na neznámo, všechny iracionální a intuitivní schopnosti:

MÉDIUM je ze všech ženských typů nejzáhadnější. Je záhadou sama pro sebe i hádankou pro ty, s nimiž se stýká. V protikladu k ostatním typům je jejím prvořadým vztahem vztah k něčemu jinému, neznámému, k Bohu či k bohům. Stojí na hranici mezi známým a neznámým; mezi tímto světem, jak jej známe, a jiným světem; mezi tím, ci je, a tím, co bude nebo bylo; mezi tím, co by mohlo být, a tím, co by nemělo být; mezi racionalitou a říší iracionálna. Je mudrcem, prorokyní, médiem, věštkyní, jasnozřivcem, vědmou, Sibylou, Pýthií, hadačkou budoucnosti, sfingou, čarodějkou, kouzelnicí, světicí a andělem. Psychologicky vzato, spojuje vědomí s nejhlubšími úrovněmi kolektivního nevědomí.“ (Str. 249)

Kniha v každé části věnované tomu kterému archetypu určuje a popisuje jeho

  • celkový přehled, jakési shrnutí
  • známé a kladné vlastnosti
  • méně známé (stínové) sklony
  • vztah ke kariéře
  • vztahy k mužům
  • přístup k dětem
  • interakce s ostatními typy

Celková koncepce knihy je hodně vyprávěcí, mnoho stránek zabírají popisy knih nebo filmů, jejich archetypové studie, v části věnované Médiu je zařazený několikadílný rozhovor s věštkyní. Pro mě to je poněkud nadbytečné, ale myslím, že tento „ženský“ přístup je v knize o ženských archetypech přiměřený.

Někdo může namítat, že duše je mnohem složitější, aby stačily pouhé čtyři archetypy k jejímu zmapování, ale je třeba si uvědomit, že jako každá typologie jen vyděluje oblasti nebo celé kontinenty podle několika určujících vlastností. Každý kontinent může být obsazen stovkami postav a archetypů s různou kombinací daných vlastností (a libovolným množstvím vlastností jiných).

Model se mi zdá funkční a vysvětlující, pěkně mi doplnil chybějící polovinu ke studii mužských archetypů R. Moora a D. Gilleta a tak mohu knihu jen doporučit.

nakladatelství Portál, Praha 2015, ISBN 978-80-262-0921-8, cena 469 Kč

12345
1454799660000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online