Wuwejův zápisník

Vzdělávání ku přežití

04.04.2013 01:15, Wu | praktické | školství | komentáře -

V komentářích u knihy Mýty o socialistických časech jsme se dotkli i branné výchovy a připravenosti současné školy. V RVP jsem tehdy našel, že se na to pamatuje, ale oblast je to natolik důležitá, že po poslední revizi ministerstvo dokonce vydalo podklady k výuce.

Vzhledem k tomu, že jsou témata ochrany člověka za běžných rizik i mimořádných událostí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) rozložena do několika vzdělávacích oblastí (viz Příloha 3), může být koncepční příprava výuky pro učitele náročnější. Z tohoto důvodu je předkládán tento materiál jako vhodná pomůcka pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.

Podklady rozpracovávají témata po jednotlivých ročnících cyklicky a je tak poměrně dobrá šance, že si žáci alespoň něco zapamatují.

V první třídě se začíná chápáním rizik a přivoláním pomoci, informacemi o uniformách záchranářů a dalších složek, informacemi o bezpečných místech, pohybu apod. Také se probírají základy prevence požáru, chování při něm a přivolání pomoci.

Druhá třída vedle zopakování a prohloubení předchozích témat přidává přivolání zdravotní pomoci, jednoduché ošetření drobných poranění a výstrahy a označení nebezpečných míst či látek.

Třetí ročník doplňuje rozpoznání uzávěrů plynu, vody a elektřiny, identifikaci sirén a signálů, účel tísňových linek a následky bezdůvodného volání na ně, vysvětlení podstaty rizikových chování, agresivity apod.

Ročník čtvrtý pokračuje s identifikací únikových cest, bezpečným zacházením s ohněm, doplňuje rizika letních prázdnin, nálezy munice, spadlé dráty elektrického vedení, požáry v přírodě, rizika u vody (skoky, víry, jezy, utonutí).

Páťáci se dozví další podrobnosti k požárům, evakuaci, hasicím přístrojům, začnou nacvičovat resucitaci, dozví se o otravách a jejich příčinách, také o stresu či nebezpečích internetu.

Na druhém stupni už jen stručně; uvádím hlavní cíl, ale pokaždé se věnuje pozornost i první pomoci, péči o zdraví, společenským jevům apod.

Cíl výuky v šestém ročníku: „rozvíjet u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné události a nařízené evakuace.

Sedmý ročník: „rozvíjet u žáků znalosti a dovednosti potřebné pro prevenci požárů a pro adekvátní reagování v případě požáru.

8. ročník: „rozvíjet u žáků schopnost rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových činností, včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví, a aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při antropogenních mimořádných událostech na všech místech, kde se pohybuje“ (úniky látek, radiace, terorismus).

9. ročník: „rozvíjí u žáků schopnost aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybuje, a znát prevenci v péči o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí“ (přežití v přírodě, násilí, drogy).

I doporučené metody práce jsou účinné, ať už je to vyhledávání informací nebo použití názorných prostředků - výuková videa, dokumentární ukázky a fotografie, exkurze. Pochopitelně také praktická cvičení, simulační metody, nácvik požadovaného chování, výuka v terénu či projekty.

Prostor tedy je - teď už jen doufat v kvalitní provedení výuky. Ale to už bohužel záleží na konkrétních lidech a konkrétních školách...

12345
1365030900000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online