Wuwejův zápisník

Brian McNair: Sociologie žurnalistiky

27.10.2022 20:38, Wu | knihy | sociologie | média | komentáře -

obálka knihy Sociologie žurnalistikySociologii žurnalistiky už jsem tu jednou zmínil jako příklad seriózního zpracování tématu manipulace a ovlivňování v médiích – a teď to mohu jen potvrdit. V první části, „Základy a kořeny“ se zabývá základy a předpoklady, sociologií žurnalistiky jako takovou a zejména jejími účinky.

Žurnalisté vždy vycházejí ze společenského rámce a jeho hodnot, a to se do jejich výstupů také promítá:

V 1. a 2. kapitole jsme ukázali, že novináři jsou zprostředkovatelé hodnot i faktů. Jsou klíčovými pracovníky kulturního aparátu, který spojuje společnost, propůjčují jí ideologickou soudržnost a jistou míru shodných a navzájem sdílených zkušeností. Spojují jednotlivce se společností, blízké se vzdáleným, soukromé s veřejným.

Ve 2. kapitole jsme ukázali, že tuto roli lze považovat za společensky nezbytný rys organizace jakékoli složité společnosti. Novinář tedy zaujímá buď postavení neškodné síly působící ve prospěch rozmanitosti a plurality (normativně-konkurenční paradigma), nebo jako součást utlačovatelského mechanismu, který podporuje a usnadňuje vykořisťovatelské společenské vztahy (kriticko-dominantní paradigma). Sdělovací prostředky lze také považovat za prostor, kde neustále probíhá ideologický boj, a za výraz neustále se vyvíjející „dominantní ideologie" společnosti. (Str. 50)

Příjemce, subjekt žurnalistiky, sice může podléhat formě, ale také nemusí:

Míra, v níž žurnalistika produkuje „důvěřivý subjekt“, tedy závisí na mnoha různých okolnostech, zejména na tom, do jaké míry publikum při posuzování žurnalistických výstupů využívá své kritické schopnosti. Unavené, líné či nevzdělané publikum — domácí povaleči (čas od času do této kategorie spadá každý z nás) — může být natolik omámeno plynulým a nablýskaným tónem televizního zpravodajství, bezchybným zpracováním a technicky vyspělým shromažďováním zpráv, že si ani neuvědomí, že předkládané zprávy jsou stejně vykonstruované jako výpady a útoky bulvárních sloupkařů. Bdělé, nápadité a vzdělané publikum však dokáže rozeznat a přijmout či odmítnout interpretační rámce žurnalistických sdělení, jež čte, slyší a vidí. Podavatel zprávy nedokáže předem odhadnout, jak bude zpráva interpretována, a sociolog nedokáže předpovědět, jaké bude mít účinky. Obecně však můžeme říci, že čím je důvěryhodnější zdroj sdělení, tím účinněji je přenášen jeho obsah, a čím méně alternativních zdrojů potenciálně protichůdných informací má příjemce k dispozici, tím silnější a účinnější bude konkrétní žurnalistické sdělení, zatímco ostatní okolnosti se nemění. (Str. 48)

To jak bude zpráva interpretovaná se nedá nařídit nebo vynutit:

Publikum má však právo vzepřít se sdělení nebo je odmítnout, interpretovat zprávy a zasazovat je do kontextu způsobem, který je mimo kontrolu kteréhokoli novináře nebo odborníka na politickou propagandu. Novináři pečlivě vytvářejí obsah svého výstupu s ohledem na požadavky svých vydavatelů, ředitelů a majitelů; lidé odpovědní za usměrňování zpráv a profesionálové vytváření zdrojů mohou chtít zasahovat do procesu a vkládat do příběhů konkrétní „koření“, ale ani jedna z uvedených skupin nemůže publiku přikázat, jak má příběh interpretovat, a nerozhoduje ani o tom, jaký bude účinek příběhu. Prostředí příjmu je charakterizováno spíše nepředvídatelností a chaosem než řádem a stabilitou. (Str. 62)

Ale dá se dobře ovlivnit, čím se bude publikum zabývat – nastolováním témat. Soustředění médií na problém vyvolá pozornost a priority veřejnosti. Nabízí se řada otázek:

Které sdělovací prostředky hrají nejdůležitější roli při nastolování témat (agenda setting) — tisk, televize, nebo rozhlas? Jak měříme účinky nastolování témat? Pokud se událost ocitne na předním místě seznamu aktuálních témat, je z hlediska zpravodajství samozřejmě zajímavá, ale jak se událost stane důležitou? Jsou novinářské zpravodajské hodnoty v souladu s vnitřními charakteristikami události, nebo jsou novináři prostě jen lidským materiálem podléhajícím strategiím řízení společenských subjektů, které se snaží vytvořit zprávu? (Str. 55)

A média pochopitelně mohou snadno nabídnout či podsunout jeden konkrétní způsob interpretace.

Přispělo zpravodajství k bouřlivé reakci na Dianinu smrt a ospravedlnilo doprovodnou masovou hysterii, jak se domnívám já, nebo sdělovací prostředky pouze reagovaly na spontánní výlev žalu milionů lidí, jak argumentovali sami žurnalisté, když obhajovali své zpravodajství? Obě vysvětlení jsou možná, neboť jakmile se zvedla emoční stavidla a propukl celonárodní smutek, média musela informovat o tom, co se dělo. Proto lze stěží pochybovat o tom, že kdyby média od počátku neinformovala o této události jako o národní krizi, byl by její dopad na britské království naprosto jiný. (Str. 54)

Druhá část pak podrobně rozebírá faktory ovlivňující žurnalistickou produkci:

  • Profesní kultura a organizační determinanty žurnalistiky
  • Politické prostředí
  • Ekonomické prostředí
  • Technologické prostředí
  • Sociologie zdrojů
  • Od řízení k chaosu: vstříc nové sociologii žurnalistiky

Je toho hodně, zmíněn je Bernays i pseudoudálosti, představa o objektivitě i ideologická předpojatost podle Chomského, deformující vliv financování:

Někomu se to možná nebude líbit, ale zdá se nevyhnutelné, že pokud se financování a struktura trhu televizního zpravodajství začne podobat financování a struktuře trhu tištěného zpravodajství, bude se v televizi a rozhlase opakovat i zpravodajská hodnota lidové tištěné žurnalistiky. Tento trend můžeme interpretovat jako degradaci veřejné sféry nebo degeneraci žurnalistických principů, ale můžeme také připustit, že „bulvarizace“ rozhlasové a televizní žurnalistiky není ničím jiným než důsledkem masové demokracie s jejími pozitivními i negativními rysy. (Str. 124)

A také postupný vznik profesí a specialistů, jejichž cílem a prací je ovlivňovat nebo produkovat zdroje informací a tak nepřímo ovlivňovat nastolování témat i veřejné mínění.

Nejen běžné zpravodajství, ale také výstupy žurnalistiky obecně jsou stále ve větší míře produktem činnosti odehrávající se mimo bezprostřední pracovní prostředí novináře —je to komunikační činnost úmyslně organizovaná a uspořádaná tak, aby utvářela zprávy příznivé vůči jedincům nebo organizacím, které ji vynakládají.

Zmíněná činnost zdrojů je natolik důležitá, že se stala oborem od žurnalistiky sice oddělené, nicméně na ní závislé profesní skupiny odborníků. Pro lidi zabývající se touto činností se vžila různá označení: tiskový mluvčí, pracovník pro vnější vztahy nebo pro styk s veřejností, odborník na politickou propagandu, parlamentní nebo kongresový lobbista, politický konzultant, komunikační poradce, „mediální guru“. To jsou jen některé z nálepek používaných pro odborníky v oblasti zdrojů, kteří se vynořili ve 20. století v souvislosti s rychlým rozvojem médií. (Str. 144)

A tak dále; je tu většina důležitých témat, která zazněla ve Ftorkově knize, ale mnohem méně bulvárně. Sice od vydání uplynulo už přes dvacet let a místy je to znát, ale základní principy jsou pořád platné.

Rozmach profesionálního usměrňování zpráv ve 20. století je ukazatelem skutečnosti, že žádná organizace (obchodní, politická či jiná), bez ohledu na to, jak těsné je spjata s vládnoucími strukturami, nemůže s jistotou vědět, jak budou média informovat o její činnosti. Kdyby média byla částí jednotné a monolitické kapitalistické kultury — kdyby byla ideologickým státním aparátem, jak je kdysi nazval Louis Althusser — nebylo by zapotřebí využívat metod PR ve prospěch vlád a velkého podnikání. V autoritářských systémech, kde veřejné mínění není důležitou kategorií, obor PR buď neexistuje, nebo postrádá důvěryhodnost — je vnímán prostě jako „propaganda“ a v důsledku toho mu chybí přesvědčovací moc. Čínská vláda využila primitivních a hrubých metod PR, aby ospravedlnila masakr na náměstí Tchien An-men, a totéž udělal Saddám Husajn při obhajobě zvěrstev v první válce v Perském zálivu. Oba pokusy se setkaly s neúspěchem kvůli autoritářskému kontextu, v němž byly metody PR použity a šířeny. Na druhou stranu v rozvinuté kapitalistické demokracii se média stala zásadním kolbištěm konkurenčního ideologického boje právě pro svou otevřenost vůči nekonformním hlasům, pro svou nepředvídatelnost a rozporuplnost při výběru a využití informačních zdrojů. V důsledku toho se vyvinula kategorie odborníků zběhlých v metodách informačního boje a jejich posláním je poskytovat technickou pomoc účastníkům zmíněného soupeření. (Str. 160)

Odkazy:

MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6.

12345
1666895880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online