Wuwejův zápisník

Filip Čapek: Kazatel

09.06.2023 19:20, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy KazatelPřed lety jsem po objevení biblické knihy Kazatel dělal amatérské srovnání jejího poselství s buddhismem. Připadalo mi to velmi podobné, alespoň co do skepse a rozpoznání pomíjivosti, i když východiska i vysvětlení jsou dost odlišná.

Autor nabízí střední cestu (srov. 7,15—20) mezi extrémy. Člověk je tak stavěn do prostoru na východ od ráje, do reálného neutopického světa, kde se jeho snažení nemá vyčerpávat ani asketickým odmítáním toho, co je nabízeno, ani přílišným konzumováním téhož. Moudré jednání je přiměřeným konáním v pravý čas navzdory vší zakoušené absurditě. (Str. 270)

Teprve teď mě ale napadlo hledat nějakou skutečnou analýzu. Tato vyšla jako 21. díl Českého ekumenického komentáře ke Starému zákonu a její autor Filip Čapek je docent Katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a farář Českobratrské církve evangelické.

První část – Uvedení – prochází celý kontext díla. Provděpodobného autora, dobu a místo vzniku, místo v kánonu, dějiny výkladu a zapojení do filozofie. Podrobně rozebraný text vykazuje řadu rozporů a nejednotností a tak se dnes objevuje několik modelů výkladu (podle stran 44-47):

a) Biografický model vykládá nejednotnost a napětí v knize jako důsledek vývoje autorova myšlení. Co se zdá být protimluvem, je vysvětleno jako diachronní řetězení postupných dedukcí, k nimž Kazatel při svém zápase o porozumění povaze lidské existence dospěl. (… )

Modelu je vyčítáno, že tezí o jednom autorovi zastírá nesourodost textů a jejich sdělení, jež nemohou být dílem jednoho pisatele, pokud by neměl být označován spíše jako redaktor (k tomu srov. model c).

b) Kognitivně-synchronní model vychází z předpokladu, že napětí a protiklady jsou integrální součástí autorova způsobu myšlení. Kazatelovo myšlení je netypické, netradiční, jdoucí na hraně, provokativní a často nesrozumitelné. To nicméně neznamená, že by nemělo svoji logiku. Typickým prvkem je autorův „sice-ale výrok” (něm. Zwar-Aber Aussage), jímž se vedle sebe staví dvě teze, z nichž není jedna jen špatná a druhá jen správná. Cílem výroku je rozostřit předpokládané hladké ponaučení (např. že je nemoudré to či ono a naopak moudré něco jiného) a upozornit, že možnosti lidského (sebe)poznání jsou ze své podstaty limitované (srov. Čapek 2014, 153—157 a Čapek 2015, 44—46), což rovněž platí i pro autorovy výroky samotné. (… )

c) Literárně a redakčně-kritický model je ve svých počátcích spojován především s již zmiňovaným C. Siegfriedem a jeho dílem Prediger und Hoheslied (1898), ve kterém — také na základě snahy o smíření napětí a protikladů — identifikoval v knize Kazatel celkem devět vrstev. Jde o základní spis (něm. Grundschrift), kterýje knihou pesimistického filozofa (Q1), následují čtyři glosátoři, jimiž jsou epikurejec ze saducejských kruhů (Q2), moudrý (hebr. cháchám, Q3) a zbožný glosátor (hebr. chasíd, Q4), skupina glosátorů vyrůstajících na výrocích tradiční moudrosti (Q5), a dále pak dva redaktoři a dva epilogisté. Pozdější zastánci modelu jsou co do počtu rozpoznaných literárních a redale čních vstupů výrazně zdrženlivější. Většinou se počítá s dvěma redaktory (Lauha) popřípadě epilogisty a jim přisuzovanými dodatky (Crenshaw 1987; A. Fischer). (… )

d) Model citací, který je spojován se jmény Mendelssohn (1771), Hitzig (1847), Levy (1912), Gordis (1968), Lohfink (1980) nebo Michel (1989), vysvětluje protiklady a napětí s pomocí rozlišení látek na ty, které pocházejí z vlastní dílny autora, a ty, s nimiž se kriticky konfrontuje. (… )

Modelu je vytýkáno, že citáty a reflexi nad nimi nelze přesně oddělit. Navíc, a to se ukazuje pro Kazatele jako příznačné, je třeba vzít v potaz, že autor sám přejaté citáty podle potřeby upravuje, aby zapadaly do jím představované argumentace (viz následující model).

e) Model zaměřený na recepci interpretuje napětí a protiklady jako součást zamýšlené strategie. Kazatel nejprve cituje výroky a hodnotové postoje a pak k nim dodává své vlastní, a to i sebekritické, komentáře. Model je dotažením modelu citací, sdílí řadu prvků s kognitivně-synchronním modelem a s biografickým modelem jej pojí to, že interpretuje nejednoznačnosti jako formativní zkušenost autora/redaktora. Východiskem je text ve stávající podobě bez diachronního literárně a redakčně-kritického členění textu na původní a pozdější. (… )

V případě modelu zaměřeného na recepci se „počítá s tím, že texty pracují s narážkami na soudobé texty a koncepty, stejně jako na záměrné víceznačnosti, aby čtenáře stimulovaly k vícenásobné četbě a k tvorbě vlastního úsudku” (Krüger 2000, 37).

Druhá část – Komentář – je pak několik stovek stran mimořádně detailního rozboru všech čtyř částí:
A) Od královské travestie k učiteli moudrosti (1-3)
B) Co znamená být moudrý (4,1-6,9)
C) Nové prověřování již poznaného (6,10-8,17)
D) Člověk v čase a Stvořitel (9,1-12,14)

Komentář každého oddílu začíná jeho vymezením, stručnou charakteristikou nebo shrnutím, co Kazatel myslí nebo dělá. Např.:

Třetí část knihy krok po kroku předkládá před posluchače či čtenáře teze, nad kterými se má zamyslet a vyjasnit si, jakou povahu má lidská existence vzhledem k plynoucímu času i k tomu, kdo je jeho Dárcem. Řada z témat není nijak nová, jsou však uvedena jinak a v odlišné myšlenkové konstelaci, aby došlo k přešetření již vysloveného a domněle poznaného. Teologie Kazatele zůstává stejná jako v předchozích částech, tedy důrazně imanentní, co do vyjádření úsporná, realistická i skeptická vůči možnostem člověka a zdrženlivá vůči každé metafyzické proklamaci. (Str. 197)

Pak je tučně vytištěný překlad, následovaný textovými a překladovými poznámkami – hledání přesného významu slov v daném kontextu, jejich použití v celém díle, další možnosti překladu a smyslu atd.

Pokračuje obvykle nejrozsáhlejší výklad, který vysvětluje význam, záměr, filozofii oddílu. Některé výklady umí překvapit, třeba právě ten verš, který mě kdysi ke Kazateli zavedl:

(Je) čas rozhazovat kameny i čas kameny sbírat/shromažďovat, čas objímat i čas objímání zanechat.

verš na první dojem navozuje představu běžného hospodářského života starověkého světa s tematikou odpočinku a práce. Jde však o poměrně nejednoznačný text, který je vykládán velmi rozmanitě. Na možný sexuální kontext upozorňuje v odkazu na midraš KazR Gordis (230—231) a interpretuje v. 5a v kontextu tělesného kontaktu. Čas rozhazování kamení (… ) znamená sexuální aktivitu, jejich shromažďování naopak sexuální zdrženlivost. V uvedeném midraši se říká:

Čas rozhazovat kameny, to je doba, kdy je tvoje žena nečistá; čas kameny sbírat, to je doba, kdy je tvoje žena čistá (… ).

Kameny jsou podle této interpretrace eufemismem pro varlata. (Str. 117)

A konečně je tu ještě krátké shrnutí, nazvané Význam, např. tady k 7,13-14 Vše je Boží dílo:

Teologie Kazatele se vyrovnává a konfrontuje s jinými myšlenkovými směry své doby. Je teologií subverze konvenčního a dekonstrukcí obecně přijímaného (k tomu viz Kazatel v kontextufilozofie). Není a ani nechce být hlavním proudem. Stejně tak nechce být ovšem extrémem, ať již v pojetí bezstarostné radosti ze života nebo zdůrazňování důležitosti smutku. Autorem předkládaná střední cesta (via media) se objevuje postupně a jen trpělivý a pozorný posluchač a čtenář je schopen ji vidět i pochopit. (Str. 216)

Analýza se pochopitelně nečte nijak lehce, ale je mimořádně kvalitní. Pokud vás Kazatel zaujal, vřele doporučuji, díky tomuto průvodci mu budete rozumět opravdu do hloubky.

Odkazy:

ČAPEK, Filip. Kazatel. Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze, 2016. ISBN 978-80-87287-91-0.

12345
1686331200000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online