Wuwejův zápisník

Reforma školství, konečně (2)

28.11.2005 22:44, Wu | školství | komentáře -

Minule jsem začal i skončil rámcovým vzdělávacím programem (RVP), který je jako celek závazný pro příslušné školy (výuka) i pro školy následné (přijímací zkoušky). Dnes se podrobněji podívám na jeho realizaci a přizpůsobení na konkrétní škole. Je to tak, RVP se jmenuje "rámcový", protože opravdu poskytuje pouze rámec. Každá škola bez výjimky musí vypracovat školní vzdělávací program (ŠVP). Je určena jeho forma, tzn. jaké kapitoly a co by měly obsahovat, a obsah, jenž je rozpracováním RVP. Není to srozumitelné? Hned upřesním.

Celé pojetí RVP/ŠVP se opírá o učitele a jejich schopnosti. Stát toho určuje méně a kormidluje hlavní směr (klíčové kompetence, očekávané výstupy). Co škola, to unikátní pedagogický sbor, lepší či horší vybavení školy, jiná tradice, jiná orientace, důraz na některé obory a přesně tohle by se mělo v plánu odrazit. Plán bude k dispozici učitelům, kteří se jím budou řídit, žákům, kteří můžou sledovat postup výuky, i rodičům, kteří ho mohou využít při volbě školy, v níž budou jejich ratolesti trpět. A možná i šťouravé veřejnosti, třeba mně.

Složení plánu:

  • Identifikační údaje - název dokumentu, platnost, předkladatel a zřizovatel školy, adresa, jméno ředitele, další kontaktní údaje apod.
  • Charakteristika školy - měla by vycházet z analýzy podmínek školy a situace na ní; popisuje umístnění, dostupnost, vybavení a možnosti, charakteristika pedagogického sboru, dlouhodobé projekty a aktivity, mezinárodní spolupráce
  • Charakteristika školního vzdělávacího programu - tady se popíše, jakým způsobem škola realizuje své záměry, co bude preferovat a podporovat, jaké má priority ve vzdělání, profilace. Nesmí chybět přehled výchovných a vzdělávacích strategií, postupů pro dosažení jednotlivých klíčových kompetencí, včetně podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Učební plán - přehled vyučovaných předmětů a jejich hodinová dotace. Vypadá to jednoduše, ale rozvrhnout správně vzdělávací oblasti nebude asi žádná legrace.
  • Učební osnovy - pro každý předmět budou osnovy obsahovat jeho charakteristiku, obsahové a časové vymezení, výchovné a vzdělávací strategie pro každou klíčovou kompetenci a konečne samotný obsah. A to nikoliv pro jednotlivé látky, ale pro jednotlivé očekávané výstupy (k jejichž dosažení látka slouží).
  • Hodnocení žáků a autoevaluace - není školy bez hodnocení, a proto ŠVP podchycuje i tuto problematiku. Měl by popisovat způsoby a kritéria, kterými se bude měřit dosažení očekávaných výstupů. Neposuzují se ovšem jen žáci, ale i učitelé a funkce školy, k tomu slouží autoevaluace, kontrolované oblasti a autoevaluační kritéria, cíle a nástroje.

Jak vidíte, sestavit kompletní ŠVP není nic triviálního a musí se do toho zapojit všichni učitelé. Jako jejich podpora a zastřešovatel vystupuje koordinátor tvorby ŠVP, většinou vyškolený pedagog nebo ředitel. Jeho úlohou je motivovat kolegy, rozvrhovat činnosti, pomáhat sestavit a řídit týmy, sledovat nedostatky a tak podobně, zkrátka projekt dotáhnout do konce.

12345
1133214240000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online