Wuwejův zápisník

Podrobnosti ke srovnání vzdělávacích plánů ZŠ v Pardubicích

28.11.2018 23:30, Wu | školství | výzkumy | komentáře -

Slíbené pokračování studie ŠVP pardubických škol obsahuje jednak kompletní tabulku s vyhodnocením všech kritérií, jednak podrobnější komentáře ke každé škole. Použitou metodiku, kritéria i souhrnné informace najdete v předchozím Srovnání vzdělávacích plánů základních škol v Pardubicích.

Jen připomínám, že jde o čisté posouzení koncepce škol na základě dostupných informací. O skutečné kvalitě školy (a především učitelů) to vypovídá jen velmi nepřímo, pokud vůbec.

škola směřování explicitní
(implicitní v závorce)
počet bodů
Pardubice – Studánka sport, AJ 18,0
Polabiny 1 počítače (+AJ) 16,0
Benešovo náměstí sport (+AJ) 15,7
Josefa Ressla M a přírodovědné, sport (+počítače, +AJ) 15,0
Pardubice – Dubina (+počítače, +přírodovědné) 14,3
Závodu míru jazyky 13,0
Polabiny, Prodloužená hudba, AJ 12,5
Pardubice – Spořilov (+počítače, +zdraví) 12,5
Pardubice – Svítkov (+přírodovědné) 12,2
Bratranců Veverkových 11,8
Staňkova (+AJ) 11,4
Pardubice-Ohrazenice sport 10,4
Polabiny 3 (+přírodovědné) 10,0
Štefánikova grafika, jazyky 7,0

Pozor, výše je jen souhrn, kompletní tabulka se všemi kritérii je ke stažení.

Následují komentáře k jednotlivým školám:

Obsah:

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866

wwww.zsbrve.cz, celé ŠVP ke stažení

Do výuky žáků 4. ročníku je zařazen moderně strukturovaný, na základě pečlivé a podrobné analýzy vytvořený, předmět společenská výchova. Od 6. ročníku mají žáci možnost profilovat se v oblasti základů věd, aplikované informatiky nebo sportovních her. Žáci 9. tříd získávají v moderně pojatém předmětu výchova k občanství rozšířené informace o finanční gramotnosti a nově je vyučován také předmět komunikativní dovednosti.

Na zmíněnou „společenskou výchovu“ jsem se podíval do osnov. Neverbální komunikace, empatie, vzory – aplikovaná psychologie, to je na 3 body. A druhý nový předmět, „komunikativní dovednosti“, v trendu pokračuje – naslouchání, diskuze, média, reklama, věcné čtení, přednes – to jsou další 3 body. V součtu nejvíce ze všech škol.

Mimo ČJ a M je jednou hodinou posílená informatika, z toho body nejsou.

Volitelné předměty jsou 4 hodiny, v nabídce jsou předměty jen 3 (Aplikovaná informatika, základy věd, sportovní hry). Patrně tam bude hrát roli nějaká víceročníkovost nebo vícehodinovost.

Komentář – výborně našlápnuto s inovativními předměty, ale profilace malá. Důraz na všestrannost? Deklarace zaměření na aplikovanou psychologii by školu odlišila.

Základní škola Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287

www.zs-sporilov.eu, kompletní ŠVP ke stažení

Deklarovanou profilaci jsem žádnou neviděl, implicitní profilace pomocí posílení informatiky je ovšem velká (a v perspektivním směru). Kromě toho jsou to také dva body za inovativní předmět ekologie. A posílená je výchova ke zdraví.

Volitelné předměty jsou jenom dvě hodiny, nabídka pěti předmětů ji tudíž hodně převyšuje.

Komentář – Je to zajímavá kombinace (ekologie, zdraví, počítače). Na první pohled trochu protikladná, ale pro mě je to naopak správný směr; je třeba informační technologie ovládat a zároveň pečovat o sebe i své prostředí. Deklarace takového zaměření by školu odlišila.

Základní škola Pardubice, Štefánikova 448

www.zsstefanikova-pce.cz, ŠVP není ke stažení, ale je tu přehled o programech.

STANDARDNÍ PROGRAM Je určen pro žáky kteří ještě nejsou výrazně zaměření nebo potřebují více času na procvičování učiva.
GRAFICKÝ PROGRAM Je zaměřen na žáky, kteří projevují zájem o moderní technologie a mají i určitý výtvarný talent.
JAZYKOVÝ PROGRAM Využijí především naši žáci, kteří s ním začali na prvním stupni, nebo děti z jiných škol se zájmem o jazyky.

Z toho vyplývají body za profilaci a perspektivní směřování; ze zařazení angličtiny od třetí třídy odvozuji ještě rozsah jejího posílení, stejně jako u druhého cizího jazyka. To je ale bohužel všechno, volitené předměty, jejich rozsah nebo další implicitní profilace se zjistit nedala a škola tak skončila na posledním místě.

Komentář – takto profilovaným ŠVP bych se místo schovávání chlubil.

Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru

www.zszavodumiru.cz, ŠVP ke stažení není, na stránkách je ale plán a z něj se dá alespoň něco vyčíst.

Škola se deklaruje jako „s rozšířenou výukou jazyků“ (profilace 1 bod) a plán to potvrzuje, jazyky jsou posílené opravdu výrazně – angličtina celkem o 6 hodin, druhý cizí jazyk také (ano, k 6 povinným ještě dalších 6 disponibilních). To dá dohromady, ještě s posílením člověka ve společnosti a přírodopisu celkem 7 bodů.

Komentář – profilace je to nekompromisní. Absence volitelných předmětů i standardního programu ale nedovoluje jakoukoliv jinou volbu. I spádový žák bude jazykář.

Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305

www.zspolabiny1.cz, ŠVP ke stažení kompletně

Inovativní předměty má škola dva, Ekologický přírodopis a Základy přírodních věd;

Do 6.ročníků je zaveden nový předmět Základy přírodních věd s hodinovou dotací dvě hodiny, obě disponibilní. Tento předmět bude žáky připravovat na předměty zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, matematika.

Profilaci nabízí na počítače, počítače i v nepočítačové třídě posiluje o 3 hodiny, v počítačové pak o 9 hodin (!). V jedné paralelní třídě vyučuje pomocí Motessori (to jsem započítal jako další možnost profilace). Volitelné předměty nejsou žádné.

Komentář – můj vítěz; tohle je škola, do které bych chtěl chodit. (Absence volitelných předmětů nevadí, jestliže mají žáci možnost neprofilovat se.)

Základní škola Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283

www.zsprodlouzenapce.cz, ŠVP není ke stažení, ale k dispozici je charakteristika a učební plány.

Motivační název našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Hezky nám to notuje“ (ŠVP) je vyjádřením záměru školy poskytnout základy všeobecného vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Zároveň vyjadřuje i zaměření školy na rozšířenou výuku hudební výchovy. Od školního roku 2013/2014 byla zavedena rozšířená výuka anglického jazyka.

Explicitní profily jsou dva, RVHV s orientací na hudební výchovu (posílení 7 hodin na prvním stupni, 2 hodiny na druhém) a RVAJ (6 hodin na prvním stupni, 4 na druhém). Pro neprofilované je tu standardní program. U volitelných předmětů mě nejdřív dost zmátlo, že jsou v každém ročníku tři a všechny mají uvedenou dotaci, takže vůbec nevypadaly volitelně. Než jsem si všiml formulace „Volitelný předmět“, takže patrně půjde o jeden předmět s nabídkou tří (na ročník).

Komentář – pěkná profilace; orientace na hudební výchovu je jediná v Pardubicích, tím se škola odlišuje.

Základní škola Pardubice - Polabiny, npor. Eliáše 344

www.zspol3.cz, ŠVP je ke stažení kompletně.

Škola deklaruje a i v ŠVP pojmenovává tři plány  – normální, RVEV (pro první stupeň, s rozšířenou estetickou výchovou) a RVMaPP (druhý stupeň, s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů). Při bližším pohledu se ale ukáže, že profilace se dělá pomocí předmětů nepovinných

Od 1. 9. 2011 byla zavedena od 1. ročníku třída s rozšířeným vyučováním estetické výchovy (1 hodina nepovinné pohybové výchovy a 1 hodina nepovinné výtvarné výchovy)

nebo volitelných. Z pohledu mých kritérií se tedy vlastně o profilaci nejedná (tam mě zajímají dotace předmětů povinných), proto jsem za explicitní profilaci nedal bod žádný, a pokud jde o profilaci implicitní, je tam +4 na oblast člověk a příroda (3 body).

Volitelných předmětů jsou 4 hodiny (2 body), nabídka 6.

Komentář – o zaměření školy je třeba rodiče informovat, takže je dobře, že profily existují. Ale čekal jsem spíše profilaci s využitím volnosti uvnitř RVP, ne nad jeho rámec (nepovinné předměty).

Základní škola Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870

www.zsdubina.cz, ŠVP je ke stažení kompletně.

Tady mě zaujaly inovativní předměty. Za dva body je předmět Tvořivé činnosti, který „vznikl integrací vyučovacího předmětu Výtvarná výchova a Praktické činnosti a zahrnuje v sobě vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Umění a kultura.“ Předmět „Svět kolem“ nás integruje do jednoho celku dřívější vlastivědu, přírodovědu a prvouku (také dva body).

Škola posiluje informatiku a přírodovědné předměty, volitelných předmětů jsou 4 hodiny, nabídka je 5.

Komentář – inovativní předměty, posílení informatiky, možnost profilace pomocí volitelných předmětů – tohle je solidní a univerzální základní škola.

Základní škola Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317

www.zs-studanka.cz, ŠVP je ke stažení kompletně.

Na Studánce deklarují a umožňují dvě profilace – posílení angličtiny (o 3 hodiny) a posílení tělocviku (o 7 hodin).

na 2. stupni pracují sportovní skupiny s větším množstvím hodin tělesné výchovy zaměřené především na basketbal, umožňující rozvoj sportovně nadaným dětem – při sportovní přípravě těchto dětí spolupracujeme s basketbalovými kluby

Kromě toho je tu také plán normální pro ty, co se profilovat nechtějí. Ve všech případech je posílená oblast přírodovědných předmětů.

Inovativní předměty jsou dva, „Člověk a jeho svět“ integruje učivo dřívějších předmětů prvouka, vlastivěda a přírodověda, to je za 2 body, a „Regionální a politický zeměpis“. Z plánu ovšem vyplývá, že v tom ročníku se normální zeměpis neučí, takže je to vlastně jen přejmenování učiva, za to jsem žádný bod nedal. Za zmínku ještě stojí vyučováná matematiky metodou Hejného.

Volitelných předmětů mají žáci v normální skupině 6 hodin a vybírat si můžou z 12 předmětů (!).

Komentář: bodově vítěz studie. První místo jsem ale nečekal a že při procházení jednotlivých ŠVP na mě škola tak mimořádně nepůsobila. Je možné, že mám něco špatně ve zvolených kritériích a že se do chyby škola trefila. Že je shodou okolností na mou chybu optimalizovaná (vizte „přeučení“ v knize Algoritmy pro život). Rozhodně ale patří k těm lepším.

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

www.benesovka.cz, ŠVP je ke stažení kompletně.

Škola deklaruje zaměření na sport: „S rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku Štafeta“. Z hodinových dotací pak ještě vyplývá implicitní profilace na angličtinu, které je posílena o 2 hodiny.

Inovativní předměty jsou dva, „Pohybové a sportovní hry“ na prvním stupni, to je za 1 bod (pro velký překryv s tělocvikem), zato „Rétorika a komunikace“ na druhém stupni slibuje něco hodně nového. Bohužel nemá samostatné osnovy, takže se podívat nemůžu. Každopádně 3 body. Volitelné jsou 3 hodiny, nabídka 2 předměty (sportovní hry, počítače).

Komentář: je to především škola sportovní, ale nezanedbává ani ostatní oblasti a nebojí se invativních předmětů.

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

www.zsjres.cz, ŠVP je ke stažení kompletně.

Škola pro vzdělání, sport a kulturu“ svůj slogan naplňuje. Deklaruje tři programy – standardní, RVMP se zaměřením na matematiku a přírodovědné (+2 Z, +2 př, +3 F, +2 CH) a RVTV (+5 TV, několik předmětů +1). Ve všech případech ovšem posiluje i informatiku o tři hodiny, což jí přidává body za implicitní profilaci v perspektivním směru, stejně jako u angličtiny.

Je tu inovativní předmět „Informační a kom. technologie“ (s velkým překryvem, takže 1 bod). Tak rozsáhlé posílení s sebou ale nese negativum v absenci volitelných předmětů.

Komentář: opravdu univerzální vzdělání, zaměřené maximálně na perspektivní oblasti. Vypadá rozhodně jako dobrá volba.

Základní škola Pardubice, Staňkova 128

www.zsstankova.cz, ŠVP je ke stažení kompletně.

Charakteristika školy pěkně mluví o široké podpoře od jazyků, rozvoje nadání, přes výtvarnou výchovu až ke sportu nebo ekologické výchově, ale fakticky jsou to všechno volitelné předměty nebo kroužky a zdaleka nejvíc je posílená čeština (+12). Plán nereflektuje ani ekologickou výchovu, přestože cit. „Tradicí školy je ekologická výchova aktivity celé školy, žáků, pedagogického sboru budou směřovat k  následnému obhájení titulu EKOŠKOLA již počtvrté“.

Z kritérií, která sleduji, je tu posílení cizího jazyka (+2 hod) a přírodovědných předmětů (Fy a Př po 2 hodinách). To jsou dohromady 3 body za implicitní profilaci, další bod za angličtinu (perspektivní směr). Volitelných předmětů je pět hodin, otevírají tři na ročník, tedy celkem dvanáct, ovšem až šokující je nabídka. Žáci si mohou vybírat z 33 předmětů.

Komentář: pokud se takové množství volitelných předmětů skutečně daří realizovat, pak se tato škola velmi odlišuje. Možnosti volby nemají konkurenci.

Základní škola Pardubice - Svítkov, Školní 748

www.zssvitkov.cz, ŚVP ke stažení bohužel není, pod odkazem na něj se skrývá jen druhý dodatek. Je to sice zjevně omyl, ale nic s tím nenadělám.

Na webu je ale plán a z něj je vidět posílení fyziky o 2 hodiny, zeměpisu o 3 a přírodopisu o 2, to jsou celkem 4 body za implicitní profilaci. Také tu mají nový předmět „Člověk ve společnosti – Spojení učebních oborů Výchova ke zdraví a Výchova k občanství“, což jsou 2 body. Volitelných předmětů je 6 hodin, nabídka 7 kusů.

Komentář: inovativní předmět a implicitní profilace na přírodovědné předměty. I přes chybějící informace je to solidní výsledek.

Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159

www.zsohrazenice.cz, ŠVP vypadá kompletně, ovšem při rozkliknutí osnov se ukáže jen seznam nadpisů. Ale charakteristiky i plány tam jsou, takže za přístupnost informací jsou body dva.

Škola uvádí explicitní profilaci na sport: „Od září 2000 byly na základní škole zřízeny sportovní třídy se zaměřením na fotbal (vzdělávací program Základní škola s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy)“.

Implicitní profilace není výrazná, posílené jsou rovnoměrně všechny směry, což spolu s množstvím volitelných předmětů (8 hodin) dává smysl.

Komentář: kombinace velkého množství volitelných hodin pro běžné třídy s povinnou volbou sportovních her u třídy sportovní je velmi elegantní. A kdybych zohlednil to, že volitelné předměty učí dvouhodinově, takže reálně jsou to spíše čtyři sloty (a nabídka 11), posunulo by to školu nejméně o dvě místa vzhůru. Udělat to bez přepočítání celé studie nemůžu, takže to berte jen jako argument pro to, že i tahle škola je dobrá volba. Univerzální základ a svoboda v profilaci.

12345
1543444200000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online