Wuwejův zápisník

Reforma školství, konečně (1)

15.11.2005 19:31, Wu | školství | komentáře -

Dostaly se mi do rukou materiály ke startující reformě českého školství a musím říct, že jsem mile překvapen až nadšen. Konečně se začíná orientovat k něčemu, co bude mít smysl pro život. Reforma už na pilotních školách probíhá, vyškolují se koordinátoři zavádění nových rámcových vzdělávacích plánů a nejpozději od školního roku 2007/2008 musí každá škola začít naostro v 1. a 6. ročníku.

Všechny informace najdou zájemci na stránkách Portálu rámcových vzdělávacích programů, tady jen stručně. Také bych rád upozornil, že se můžu dopustit v textu nepřesností, přece jen se reformou nezabývám, ač učitelsky vzdělán, kantořinu nedělám a vlastně s tím nemám nic společného.

Celý cyklus školního vzdělávání se bude orientovat k naplnění tzv. klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností, postojů a hodnot. Jistěže tyto schopnosti nemohou existovat bez patřičných znalostí, ale už to na nich nestojí.

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

Vidíte ten rozdíl? Umět se učit, komunikovat, řešit problémy... Pro základní školství jsou stanoveny určité cíle, které konkretizují ony kompetence. Např.

 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (kompetence sociální)
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (kompetence pracovní)

Vnoříme-li se ještě hlouběji, objevíme vzdělávací oblasti. Ty definují jakési souhrny disciplín, které se vyučují (již tedy není přesně nařízeno, jaké předměty se vyskytují).

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
 • Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
 • Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

I tady se ustupuje od povinného seznamu veškerých fakt, které by žáci měli umět (nazpaměť), ale definují se v každém oboru očekávané výstupy. Např. v chemii žák:

 • porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí
 • vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
 • orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

Už tedy ne pouhé "žák zná názvosloví, vlastnosti a použití oxidů". Samozřejmě tu je i učivo, bez něj žádné kompetence a dovednosti nemůžou fungovat, to je jako bychom chtěli stavět dům z cihel a ty cihly neměli k dispozici, ale důraz zůstává na kompetencích. A pozor, tyto výstupy jsou také závazné pro přijímací řízení na střední školy. Měl jsem to štěstí vidět text moderních přijímacích zkoušek na gymnázium a také se mi líbil. Zkoumal opravdu schopnosti a rozhled, ne nabiflovaná kvanta informací.

Právě jsem neuměle popsal státem stanovenou část vzdělávání, rámcový vzdělávací program a pojmy s tím související, příště se podívám na část neméně důležitou, na školní vzdělávací program (ŠVP). Ten vzniká rozpracováním RVP v podmínkách dané školy.

12345
1132079460000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online