Wuwejův zápisník

Edvard Lotko: Kapitoly ze současné rétoriky

20.09.2023 23:49, Wu | knihy | komentáře -

obálka Kapitoly ze současné rétorikyPravda, nechal jsem tu knihu v zásobníku trochu odležet, takže to „současné“ má zpoždění zhruba dvacet let, ale vůbec to nevadí. Charakteristiky i klasifikace platí pořád. Kniha vzešla jako podpůrný materiál pro návštěvníky autorova kurzu a slouží jako přehled všech hlavních složek a aspektů rétoriky.

Když tvoříme řečnické texty, provádíme tyto tři základní jazykové operace: (l) vybíráme vhodná slova pro pojmenování jevů objektivního svéta, resp. pro vyjádření vnitřních prožitků (onomatologická procedura), (2) z vybraných lexikálních jednotek tvoříme výpovědi (věty), pomocí kterých vypovídáme soudy, např. o jevech obklopujícího nás světa (syntaktická procedura), (3) do vytvořeného textu dosazujeme modulační prostředky (např. větnou intonaci, větný důraz, frázování řeči… ), abychom posluchači usnadnili vnímání řečnického textu a abychom vyjádřili i svůj vztah k obsahu sdělovaného (modulační procedura). Řečník, který chybuje na úrovni onomatologické procedury, projevuje mimo jiné svou nekompetentnost (jestliže si pleteme slova, pleteme si i pojmy). Chybami na úrovni syntaktické procedury dáváme najevo např. nedostatečné myšlenkové zpracování sdělovaného obsahu, respektive neschopnost logicky myslet. Konečně nesprávnou modulací řeči můžeme vyjádřit např. nezájem o obsah sdělovaného nebo dokonce o samotné posluchače. (Str. 35)

Přehled kapitol ukazuje, jak komplexní kniha je:

 • Řečová komunikace a rétorika – to je obecný úvod o řečové komunikaci i o rétorice, její interdisciplinárnosti i současných potřebách.
 • Řečnický styl a řečnické žánry – současný řečnický styl zahrnuje mluvenost, veřejnost, spisovnost, adresnost a sugestivnost a co se týče žánrů, rozeznáváme agitační, naučné, příležitostné a církevní / náboženské.

Systém řečnických žánrů se v dějinách rétoriky měnil a obohacoval. Známá je Aristotelova žánrová triáda, podle které se řečnické žánry dělily na: (a) judiciální (soudní), (b) deliberativní (politické) a (c) epideiktické (přiležitostné). Současné pojetí řečnictví vyžaduje jinou, jemnější klasifikaci řečnických žánrů. Domníváme se, že dnešní rétorické praxi nejvíce vyhovuje funkční třídění, které vypracoval J. Mistrík (1977, s. 164—186). Ten klasifikuje rétorické žánry takto: (a) agitační žánry (např. politický projev, soudní řeč), (b) naučné žánry (např. přednáška, referát, koreferát, sdělení, diskusní příspěvek, polemika), (c) přiležitostné žánry (např. slavnostní projev, smuteční projev, pozdravný projev). K vyděleným žánrovým typům lze ještě zvlášť připojit (d) církevní/náboženské žánry (např. kázání, homilie), které se někdy méně vhodné zařazují mezi naučné žánry (srov. J. Mistrík 1980, s. 179).

Obecně platí, že autor řečnických žánrů chce určitým způsobem zasáhnout adresáta, vnutit mu své názory a svá přesvědčení. Proto při jejich realizaci hraje tak důležitou roli nejen komunikační situace a prostředí, ale hlavně psychický stav řečníka a posluchače. (Str. 29)

 • Lexikální stránka řečnických projevů – tedy slovní zásoba. Aktivní, pasivní, živá nebo zastaralá slova, riziko mnohoznačnosti nebo konotací, užitečná synonyma a zrádná paronyma, cizí slova v řečnických projevech.
 • Větná stavba řečnických projevů – typy vět a jejich délka, dvojzančnost výpovědí, odchylky od pravidelné větné stavby, slovosled, hromadění a nelibozvučnost.
 • Zvuková modulace řečnických projevů – intonace, frázování (různé druhy pauz), větný přízvuk, důraz, tempo, zabarvení hlasu.
 • O neverbální komunikaci – i to pochopitelně k rétorice patří, je tu přehled typů neverbálních signálů i druhy a jejich vymezení (proxemika, haptika, posturika, mimika, ...).
 • Extralingvistické prostředky v rétorických textech – další velká oblast, která do projevů vstupuje. Presupozice, reakční čas, délka replik, frekvence, psychosomatický stav, empatie.
 • O figurách, tropech a nefigurálních prostředcích v současné rétorice – tohle bylo pro mě asi nejzajímavější téma. Tropy jsou založené na významovém posunu slov (metafora, metonymie, přirovnání, synekdocha, ironie), zatímco figury na rozšíření nebo zúžení výrazů, změnách slovosledu, apod. Figur je v knize vyjmenovaná spousta a rozhodně stojí za prostudování.

Některým řečníkům brání v osvojování řečnických figur a tropů poměrně složitá řecká, resp. latinská terminologie. Cizí názvy jsou zde pro mnohé uživatele jazyka neprůhledné, proto nevidí také vnitřní souvislosti mezi pojmenovanými jevy (např. anafora op. epifora, asyndeton op. polysyndeton, klimax op. antiklimax). Zde se však musí vycházet ze zásady, že každé pojmenování nám pomáhá uchopit realitu, zmocnit se jí.

Zvládnout všechny dnes známé figury a tropy není tedy snadné. Není to ani nutné z hlediska potřeb řečnické praxe jednotlivce. Individuální úzus řečníka se zde zpravidla nekryje (co do rozsahu) s kolektivním rétorickým územ dnešní doby. (Str. 98)

Opravdu to projev mění, beletrizuje, posouvá k větší sugestivnosti.

Epizeuxis.

Opakování stejných slov v jedné větě několikrát za sebou bezprostředně, nebo po vložení jiného slova, např. Budeme ještě potřebovat hodně, hodně energie. Naléhavost významu slov zde vzrůstá rovněž rytmickou a zvukovou podobou. Nejblíže této figuře stojí anafora, epifora a epanastrofa. (Str. 100)

Další skupiny jsou emfatické prostředky (působí na city, prožívání, např. řečnická otázka), názorné (aluze, hyperbola, anekdota, … ), dynamické (vzbuzují a udržují napětí, např. gradace, zřetězení, … ), ozdobné (oxymóron, eufemismus), … ).

 • Poitické řečnické projevy – základní fukce politických projevů, jejich persvazivní techniky, módní slova, expresiva.
 • Některé logické aspekty rétoriky – argumentace, usuzování.
 • Některé pragmatické aspekty rétorické komunikace – kooperační, manipulativní a zvořilostní princip, maximy etického chování.
 • Typologie řečníků – podle temperamentů, žánrů, výkonu; tréma, muž a žena.
 • Postoje k jazyku jako faktor ovlivňující rétorické texty – jazykový purismus, snobismus, perfekcionismus, logizování...

Kniha je perfektní úvod do teorie rétoriky po všech stránkách. Primární zaměření tedy není na praxi, i když řadu zásad a doporučení si z toho vytáhnout dokážete (a v příloze je seznam vybraných zásad). Čtení je to ale zajímavé a pokud někdy někde přednášíte, určitě stojí za prostudování.

Odkazy:

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0796-5.

12345
1695246540000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online