Wuwejův zápisník

Zdeněk Ležák, Michal Kocián: Ve jménu Husa - Zrození kalicha

02.08.2021 23:07, Wu | knihy | komiksy | historie | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Ve jménu Husa – Zrození kalichaAčkoliv by se mohlo zdát, že komiksové zpracování působení Jana Husa bude nutně povrchní a určené pro děti, není tomu tak. Kniha jednak prokládá komiksy textem (tedy spíš je to naopak, prokládá text několika komiksy), jednak ani text není nijak zjednodušený. Ve výkladu Husa začíná už o sto let dříve papežskou politikou, jejím vyústěním do avignonského zajetí, pokračováním intrik a vzniku papežského schizmatu. Nejprve dvojitého, a po pisánském koncilu dokonce trojitého. Připočítejme k tomu rostoucí znalost bible mezi lidmi:

Kvůli katarům se valdenským na koncilu v Římě v roce 1179 nedostalo takové pozornosti. Dokonce ani žádného trestu. Koncil vyslyšel jejich stížnost proti arcibiskupově zákazu a s posměšnými poznámkami zákaz potvrdil. Pak ty nebožáky vyhnal z Říma. Tím se ale problém jenom odsunul. Biskupové si neuvědomovali, že valdenští jsou se svým překladem Bible pro církev mnohem nebezpečnější než kataři, kteří tak mocnou zbraň v rukou neměli. Když Valdesovi učedníci opustili koncil, rozešli se všemi směry Itálií a Francií a přes papežův zákaz kázali svoji verzi Písma dál. V roce 1184 byla svolána synoda do Verony. Jak už jsme si řekli v minulé kapitole, synoda je takový menší koncil. Na ní byli valdenští exkomunikováni z církve. Ovšem ani to nepomohlo. Kázání valdenských bylo sice důsledně potíráno, ale jejich stoupenci už se natolik rozrostli, že je nešlo ze společnosti jednoduše vyplevelit. V roce 1215 na dalším koncilu v Římě na ně papež Inocenc Ill. uvalil klatbu. Všechno pozdě. Valdenští se rozprchli po celé Evropě, a kam přišli, zaseli aspoň semínko odporu proti katolické církvi. Dokonce i české husitské hnutí si od valdenských leccos převzalo. (Str. 64)

Dále pak zkaženost církve a prodávání odpustků, svaté roky, chiliastické představy a v neposlední řadě hrozbu moru – to vše utvářelo podhoubí a atmosféru, nakloněnou změnám. To byl jen nástin první části knihy Papežské schizma (vložený komiks je o životě a smrti Jana Husa).

Následují osobnosti (Předreformisté a Husovi spolubojovníci) a jejich témata. Transsubstanciace, přijímání z kalicha, lidová hnutí, františkáni, Viklef, Milíč, Matěj z Janova, nebo třeba Vojtěch Raňkův z Ježova. O něm jsem se dočetl poprvé a docela jsem koukal. Rektor na Sorbonně, papežův zpovědník…

Ze stejné generace jako Jan Milíč z Kroměříže také Vojtěch Raňkův z Ježova, který rovněž ovlivnil husitské hnutí, i když se narodil sto let předtím, než začali v Čechách husité řádit. Bylo to někdy ve 20. letech 14. století. Pocházel z poměrně bohaté jihočeské rodiny a v mládí odešel studovat na Sorbonnu v Paříži. Zde v roce 1346 získal hodnost mistra svobodných umění a v roce 1355 se stal jako první a jediný Čech na Sorbonně rektorem. Poté zde začal studovat také teologii. Navštěvoval anglický Oxford a působil i v Avignonu jako papežský zpovědník. Málokterý český učenec udělal takovou světovou kariéru jako právě Vojtěch Raňkův z Ježova.

Když se v roce 1366 vrátil do Čech, stal se scholastikem pražské kapituly. V této funkci napadl jako kacířské učení mistra pražské univerzity Jindřicha Tottingema z Oyty a jejich spor musel řešit až papežský soud v Avignonu v roce 1373. Ten rozhodl v Jindřichův prospěch. Sporem si Vojtěch proti sobě popudil samotného císaře Karla IV., který mu zakázal vrátit se do vlasti. Proto zůstal v Paříži a na Sorbonně alespoň dokončil doktorát teologie.

Do Čech se vrátil až v roce 1375 jako učenecká elebrita. Dokonce ani císař proti němu už nevystoupil. V Praze se Vojtěch věnoval kázání. Byl přítelem Waldhausera a Milíče, ale i dalších raných reformistů jako Matěje z Janova či Tomáše Štítného. Sám kritizoval některé poměry v církvi. Po smrti Karla IV. v roce 1378 vystoupil s kázáním jeho pohřbu a nazval ho „Otcem vlasti". Toto pojmenování císaři zůstalo dodnes. (Str. 74)

Pokračuje Jan z Jesenice, Jakoubek ze Stříbra a pochopitelně Jeroným Pražský. Vložený komiks je o králi Václavu IV.

Abychom si to shrnuli: Světský „šéf” Českého království neuznává ani jednoho z papežů a volá po uspořádání koncilu, z něhož by vzešel nový papež, kterého by pak uznal. Církevní šéf v království o koncil nestojí, jednoznačně podporuje římského papeže a chce, aby zůstal na svém místě. Ale je tu ještě třetí nezávislá strana, a to Karlova univerzita. Ke komu ze dvou šéfů se přidá, jeho rozhodnutí bude mít větší váhu. Je to sice trošku zjednodušený pohled, ale v podstatě o to král Václav s Janem Zajícem z Hazmburka hrál. (Str. 80)

Ve jménu Husa, str. 45

Třetí část se jmenuje Za co, mistře? a prochází Husovy vzory, nemožnost obhajoby i jeho třicet herezí. Včetně originálního znění v latině.

Všech třicet článků bylo dodnes zachováno v originálním latinském znění. Jejich překlady a výklady se mnohdy výrazně liší, jak si je jejich interpreti upravují ve prospěch teorií, které jsou jim názorově blízké. Casto se mezi články uvádějí i myšlenky, které v nich ve skutečnosti nefigurovaly, což do věci vnáší ještě větší chaos. Například otázka přijímání Svátosti oltářní pod obojí způsobou v nich nikdy nebyla obsažena, ač jsou některé z článků občas takto interpretovány. Proto zde uvedeme původní latinské znění těchto článků, jejich volný překlad a můj osobní výklad či poznámku, k čemu se pravděpodobně vztahují.

Devatenáct článků je vyňato z Husova stěžejního díla O církvi, zbývajících jedenáct pochází z Husových odpovědí svým bývalým kolegům Štěpánovi z Pálče a Stanislavovi ze Znojma, kteří proti němu jako nebezpečnému heretikovi sepsali žalobu katolické církvi, jež byla použita soudem v Kostnici. (Str. 115)

Vložený komiks je o Janu Želivském. Knihu pak uzavírá část čtvrtá, Husův odkaz.

Jak jsem zmínil v úvodu, kniha vůbec není povrchní, přitom si zachovává čtivost a zajímavost – ideální publikace pro všechny, kdo si chtějí rozšířit obzory (a historií se nezabývají).

Odkazy:

LEŽÁK, Zdeněk, KOCIÁN, Michal. Ve jménu Husa - Zrození kalicha. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0697-0.

12345
1627938420000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online