Wuwejův zápisník

Marvin Harris: Krávy, prasata, války a čarodějnice

25.03.2021 22:18, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka Krávy, prasata, války a čarodějniceMarvin Harris, americký antropolog, byl tvůrce kulturního materialismu. Jeho model vychází od základních mechanismů získání obživy, energie, kterým říká infrastruktura. Ta následně ovlivňuje strukturu – společenskou organizaci (podoba rodiny, politiky, rolí), a ta zase superstrukturu – hodnoty, normy, ideje a jejich odraz v umění, náboženství a vědě. Prvopočátek vidí tedy u produkce a zde také hledá vysvětlení i napohled nepochopitelných nebo nelogických zvyků či zákazů.

V díle Kulturní materialismus definoval

čtyři univerzální bio-psychické konstanty, které ovlivňují chování lidí bez ohledu na jejich kulturu či společnost, v níž žijí:
1. Lidé obecně preferují kaloricky vydatnou a na proteiny bohatou stravu.
2. Lidé radějí volí méně energeticky (fyzicky) náročný způsob dosažení požadovaného cíle.
3. Lidé jsou sexuálně založení a sexuální styk (obvykle v heterosexuální podobě) jim přináší potěšení.
4. Lidé potřebují lásku a většinou se chovají tak, aby maximalizovali projevy náklonnosti, jichž se jim dostává.

(Předmluva k českému vydání, Martin Soukup a Martin Heřmanský, str. 7)

A právě těmi se se ve svém pátrání řídí. Postupně vysvětluje podstatu posvátnosti krav v Indii:

Tabu porážky a konzumace skotu může být podobným produktem přirozeného výběru jako malá těla a výjimečné rekuperační schopnosti krav zebu. Během sucha a hladomoru jsou farmáři ve vážném pokušení prodat svůj dobytek nebo ho zabít. Ti, kteří pokušení podlehnou, si zpečetí osud, protože i když přežijí sucha, ve chvíli, kdy přijde déšť, nebudou schopni zorat svá pole. Ještě přesněji: Masivní porážka dobytka pod nátlakem hladomoru vytváří mnohem větší hrozbu pro celkové blaho než nesprávné odhady některých farmářů týkající se užitečnosti jejich zvířat během normálních období. Zdá se pravděpodobné, že pocit nevýslovného rouhání vyvolaný porážkou krávy má své kořeny ve svíravém rozporu mezi bezprostředními potřebami a dlouhodobými podmínkami přežití. Láska ke krávě a posvátné doktríny ochraňují farmáře před kalkulací, která je „racionální“ pouze z krátkodobého hlediska. (Str. 27)

zákaz pojídání vepřového v arabském světě a naopak význam prasat v některých domorodých kulturách; smysl primitivní války,

Přírodní národy válčí, protože postrádají řešení jistých problémů – alternativní řešení, která by zahrnovala méně utrpení a předčasných úmrtí. (Str. 56)

zákulisí napohled nesmyslného plýtvání při potlači, očekávání domorodců v cargo kultech. Podívá se i na mesiášské nálady v době kolem narození Ježíše Krista:

Abychom to shrnuli: V období mezi lety 40 př. Kr. a 73 po Kr. zmiňuje Josephus nejméně pět židovských válčících mesiášů (což nezahrnuje Ježíše ani Jana Křtitele). Byli to: Athrongaeus, Theudas, anonymní „darebák“ popravený Felixem, židovsko-egyptský „falešný prorok“ a Menachem. Ale Josephus se opakovaně zmiňuje o dalších mesiáších či prorocích mesiášů, zde se však neobtěžuje s jejich popisem nebo pojmenováním. (… ) Jinými slovy, v čase Ježíše bylo v Palestině stejné množství mesiášů, jako je dneska proroků cargo kultů v jižním Tichomoří. (Str. 134)

a působení Jana Křtitele:

Nepokouším se odhadnout, co se Janu Křtiteli honilo hlavou, ale nejstarší kontext, v jehož rámci by mělo být jeho chování posuzováno, nemůže být kontextem náboženství, které se ještě ani nezrodilo. O jeho výpovědích a činech mohu smýšlet pouze v souvislosti s valícími se masami ubohých zaprášených poutníků, vzbouřenců, neplatičů daní a zlodějů, již stojí po kolena v řece Jordán, spalováni neuhasitelnou nenávistí vůči herodiánským tyranům, loutkovým kněžím, arogantním římským guvernérům a pohanským vojákům pšoukajícím na svatých místech. (Str. 141)

Pokračuje čarodějnicemi, košťaty a sabaty, inkvizitorským šílením a vše zakončuje Návratem čarodějnice, tedy současnou (tehdejší) renesancí přírodního duchovna (Carlos Castaneda) – a kritikou jeho i jemu podobných.


Zajímavost témat svádí k tomu vybírat si a číst na přeskáčku jednotlivé kapitoly, ale autor to nedoporučuje a má pravdu – protože často u následujících kapitol využívá jako podklad závěry těch předchozích. Kupříkladu u cargo kultů spoléhá na vysvětlení chování „bigmenů“. Mimochodem zrovna ty cargo kulty, v IT je to poměrně oblíbená metafora, zpropagovaná jako „korporátní hra“, ale cargo kultů byla spousta a mají racionální jádro. Očekávání carga ostatně hrálo roli i v někdy překvapivých konverzích domorodých kmenů na křesťanství – a zklamání z nepřicházejícího blahobytu zase v následných vzpourách.

Hádanky kultury se pohledem kulturního materialismu opravdu daří vysvětlit – ale už během čtení cítíte, že to není (a nemůže být) celá pravda. Že faktorů, které brání hinduistům jíst krávy a židům a muslimům prasata, bude víc než jen potenciální rozvrat hospodářství. Pozdější kapitoly, jako čarodějnictví, jsou trochu přitažené za vlasy

Situace vyžaduje, abychom se neptali, proč byli inkvizitoři posedlí zničením čarodějnictví, ale spíš abychom se ptali, proč byli tak posedlí jeho vytvářením. Bez ohledu na to, co měli oni sami nebo jejich oběti v úmyslu, nevyhnutelným efektem inkvizičního systému byla snaha o to, aby bylo čarodějnictví uvěřitelnější a a by tak bylo možné zvýšit počet obvinění z něj. (Str. 177)

a Castaneda – to si spíš jen vyřizoval účty a vyjadřoval svoji nechuť.

Uplatnění názorové svobody v laboratoři by mohlo představovat pouze dočasnou obtíž do doby, než by byly zuhelnatělé zbytky experimentátorů s nadpřirozenem odmeteny spolu se sutí, již stvořili. Bohužel obskurantismus aplikovaný na různé životní styly nemá sebedestruktivní sklony. (Str. 190)

Nic to ale nemění na hromadě informací, které si z knihy odnesete, a na jednom – konzistentním – výkladu, jak by to mohlo být. Kniha je také opatřená komentářem Martina Soukupa a Martina Heřmanského, který vám poskytne výborný úvod – shrne Harrisova východiska, upozorní na slabá místa, vysvětlí přínosy.

Odkazy:

HARRIS, Marvin. Krávy, prasata, války a čarodějnice. Praha: Malvern, 2020. ISBN 978-80-7530-248-9.

12345
1616707080000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online